ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เด่นชัย อยู่ในระดับใด
มากที่สุด ( 15 )
20.00%
มาก ( 23 )
30.67%
พอใช้ ( 9 )
12.00%
น้อย ( 3 )
4.00%
ควรปรับปรุง ( 25 )
33.33%