ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เด่นชัย อยู่ในระดับใด
มากที่สุด ( 15 )
20.27%
มาก ( 22 )
29.73%
พอใช้ ( 9 )
12.16%
น้อย ( 3 )
4.05%
ควรปรับปรุง ( 25 )
33.78%