หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
       
 
    จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำดิบ ระบบประปา น้ำบาดาลให้มีคุณภาพ
    จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบการส่งน้ำ เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
    จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำ และการเกษตร
       
 
 
 
       
 
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
    จัดให้มีและพัฒนาระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ให้ทั่วถึง
    สนับสนุนการดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
       
 
 
 
       
 
    ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
    ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
       
 
 
 
       
 
    ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
    ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ
    ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย
    ส่งเสริม สนับสนุน การให้ช่วยเหลือการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้ด้อยโอกาส
 
 
 
       
 
    ป้องกัน ระงับ ดูแลและรักษาสุขภาพอนามัยทั้งกายและจิตใจ
    รณรงค์การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ การสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ
    จัดให้มี บำรุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการกีฬาและนันทนาการ
       
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
Call Center/โทรศัพท์ 054-069-608-9 โทรสาร.054-069-609
จำนวนผู้เข้าชม 2,901,752 เริ่มนับ 10 เม.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com