หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี พ.ศ.2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี พ.ศ.2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ พ.ศ.2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน พ.ศ.2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ.2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศข้อบังคับว่าด้่วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นขัย ปี พ.ศ.2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศนนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย ปี พ.ศ.2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี พ.ศ.2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2      3