หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหาร
บุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.denchai.go.th/orgc... https://www.denchai.go.th/proj... 1.ข้อมูลหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร
2.นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลโครงสร้างกำหนดส่วนราชการของอบต.เด่นชัย
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.denchai.go.th/boar... https://www.denchai.go.th/memb... https://www.denchai.go.th/staf... 1.บุคลากรคณะผู้บริหาร
2.บุคลากรสมาชิกสภา
3.บุคลากรหัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.denchai.go.th/proj... ข้อมูลหน่วยงานอำนาจหน้าที่ขององคค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.denchai.go.th/proj... แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.denchai.go.th/cont... ข้อมูลหน่วยงานติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.denchai.go.th/proj... ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.denchai.go.th/news... https://www.denchai.go.th/news... https://www.denchai.go.th/news... https://www.denchai.go.th/news... 1.ข่าวสารกิจกรรมอบต.
2.ข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์
3.ข่าวสารข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
4.ข่าวสารสรรหาบุคลากร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.denchai.go.th/webb... บริการประชาชนกระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.denchai.go.th/home https://www.facebook.com/peopl... หน้าหลักเว็บไซต์อบต.เด่นชัย  ตรงกลางเว็บไอคอนfacebookอบต.เด่นชัย
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.denchai.go.th/home https://www.denchai.go.th/webs... https://www.denchai.go.th/webs... https://www.denchai.go.th/webs... https://www.denchai.go.th/webs... 1.หน้าหลักเว็บไซต์อบต.เด่นชัย  ด้านล่างสุดของเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายรักษาความมั่่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ นโยบายคุ้กกี้
2.นโยบายเว็บไซต์อบต.เด่นชัย
3.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4.นโยบายรักษาความมั่่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
5.นโยบายคุ้กกี้
 
  (1)     2      3      4      5