หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
วัดพระธาตุสุโทนมงคลศรี
วิสัยทัศน์ อบต.เด่นชัย
“ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งสู่มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายพระยาไชยบูรณ์
รางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม
ระดับจังหวัด 2553
อบต.เด่นชัย
ยินดีบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมที่จะพัฒนาตำบลให้มีศักยภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข
และดำรงชีวิตด้วยวิถี "เศรษฐกิจพอเพียง"
นางสาวสุพรรณ กาวิน
ปลัด อบต.เด่นชัย
อบต.เด่นชัย
อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.เด่นชัย ขยายเวลาการชำระภาษีถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยไม่เสียค่้าปรับและเงินเพิ่ม
  
 
วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี
ค่ายพระยาไชยบูรณ์
 
 
 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 11 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 30 
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 36 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 39 
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
ขอเชิญร่วมตอบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน [ 6 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 39 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 [ 22 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. แบบตัวยู หมู่ 4 [ 22 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. แบบตัวยู หมู่ 4 [ 13 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 (ยาว 100 เมตร) [ 13 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
ตัวอย่าง การกรอกใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
Download ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
ตัวอย่าง การกรอกใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
ตัวอย่าง การกรอกใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 [ 22 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. แบบตัวยู หมู่ 4 [ 22 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
 
  
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว116  [ 14 ม.ค. 2565 ]
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว119 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว115  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web.Conference กพส. มท 0810.7/ว96  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว112  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว102 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว94  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 กพส. มท 0810.3/ว88  [ 14 ม.ค. 2565 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กม. มท 0804.3/ว7594  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว97  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด กศ. มท 0816.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ กสว. มท 0820.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน กศ. มท 0816.4/ว93 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว74  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ (กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว89 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว87  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว75  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) และเร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบ กสว. มท 0820.2/ว81 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION กศ. มท 0816.1/ว3178  [ 12 ม.ค. 2565 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565) กศ. มท 0816.3/ว82  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษาของ อปท. (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว83 [เอกสารแนบ]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
 
 
พร0023.5/ว25 ขอเบิกเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว24 แจ้งการปรับอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำบริโภค  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
 
 
 
โอนย้าย (14 ม.ค. 2565)    อ่าน 2799  ตอบ 11  
ข้อเสนอแนะ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 1431  ตอบ 1  
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ยินดีต้อนรับค่ะ (3 ส.ค. 2554)    อ่าน 2440  ตอบ 0  
 
 
 
 
 


จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รส [ 27 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ขนาดกว้าง 4.0 [ 21 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. แบบตัวยู หมู่ 4 ข [ 21 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่หน้าโรงจอดรถ อบต.เด่นชั [ 7 ธ.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง [ 26 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างจัดทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายก [ 17 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้เ [ 11 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาช [ 3 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน [ 27 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รส [ 26 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FUJI XEROX DocuCentre [ 12 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำ [ 5 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตองค์การ [ 30 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจ [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 ขนาด [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดย [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธี [ 10 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
 
  ท่านคิดว่าการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยควรจัดเก็บแบบใด
  ราย 2 เดือน (แบบเดิม)
  ราย 3 เดือน
  ราย 6 เดือน
  ราย 12 เดือน (รายปี)
 
 
 
   
       
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2555
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 054-069-608-9
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทรศัพท์ : 054-069-608-9 โทรสาร : 054-069-609
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
จำนวนผู้เข้าชม 5,332,072 เริ่มนับ 10 เม.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10