หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหาร
บุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
นางเยาวรัตน์ อรุณแสงศรี
รองนายก อบต.เด่นชัย
นายสมชาย ขอนวงค์
นายก อบต.เด่นชัย
นายประสิทธิ์ ถุงคำ
รองนายก อบต.เด่นชัย
นายอนันต์ ถือพลอย
เลขานุการนายก อบต.เด่นชัย
วัดพระธาตุสุโทนมงคลศรี
วิสัยทัศน์ อบต.เด่นชัย
“ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งสู่มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายพระยาไชยบูรณ์
รางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม
ระดับจังหวัด 2553
อบต.เด่นชัย
ยินดีบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมที่จะพัฒนาตำบลให้มีศักยภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข
และดำรงชีวิตด้วยวิถี "เศรษฐกิจพอเพียง"
นางสาวสุพรรณ กาวิน
ปลัด อบต.เด่นชัย
อบต.เด่นชัย
อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2566 ระดับชั้นปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2566
  
 
วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี
ค่ายพระยาไชยบูรณ์
 
 
 
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบต.เด่นชัย [ 21 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 58 
รำวงมาตรฐาน ประกอบเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ระดับปฐมวัย [ 15 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 51 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและวัสดุเครื่่องดับเพลิง [ 13 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 100 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ [ 10 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 118 
เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 12 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 358 
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย เดือน เมษายน พ.ศ.2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 42 
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 86 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 26 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 8 [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 70 
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย เดือน กุมภาพันธ์2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 85 
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างางระบายน้ำ คสล. หมู่ 8 (ยาว 174 เมตร) [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 65 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโฅรงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ 4 (ยาว 57 เมตร) [ 2 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 68 
แต่งตั้งตัวแทนชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ [ 1 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 59 
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 (ยาว 57 เมตร) [ 28 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 60 
ประกาศเจตนารมณ์ NO GIFT POLICY [ 7 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 59 
 
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและวัสดุเครื่่องดับเพลิง [ 13 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 100 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 8 [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 70 
 
  
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว3878  [ 21 ก.ย. 2566 ]
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3861 เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3881 เอกสารไฟล์ word  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3871  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3856  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึ่งพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565 กสว. มท 0820.2/ว3843 เอกสารแนบ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ กศ. มท 0816.3/ว3835  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว3828 รายละเอียด และกำหนดการ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว3850  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3839  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว8718  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ กสธ. มท 0819.2/ว3770  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3822  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806.2/ว3892  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่เกาะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3824 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3831 กำหนดการ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี กสธ. มท 0819.3/ว3789  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3803  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3816  [ 18 ก.ย. 2566 ]
การขยายระยะเวลาในการจัดส่งรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว3807  [ 18 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2566 กศ. มท 0816.3/ว3818 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 18 ก.ย. 2566 ]
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3813  [ 18 ก.ย. 2566 ]
 
 
พร0023.6/ว413 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท.เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.6/ว412 แจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกในช่วงที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติราชการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขฯ  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
 
 
 
สอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (2 เม.ย. 2566)    อ่าน 213  ตอบ 3  
โอนย้าย (14 ม.ค. 2565)    อ่าน 3174  ตอบ 11  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (6 มิ.ย. 2559)    อ่าน 832  ตอบ 1  
 
 
 
 
 


ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอ [ 12 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 28 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 24 ส.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 687 [ 22 ส.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 687 [ 22 ส.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 687 [ 22 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 10 ส.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โต๊ะพับเอนกปร [ 10 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 10 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 10 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธ [ 10 ส.ค. 2566 ]จ้างจ้างบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) ยี่ห้อ [ 8 ส.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตามโคร [ 3 ส.ค. 2566 ]จ้างจ้างสถาบันที่เป็นกลางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ [ 25 ก.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ผ้าม่านพร [ 20 ก.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเ [ 18 ก.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โด [ 17 ก.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โด [ 17 ก.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมา [ 13 ก.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 ราย โดยวิธี [ 11 ก.ค. 2566 ]

 
 
 
 
  ท่านคิดว่าการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยควรจัดเก็บแบบใด
  ราย 2 เดือน (แบบเดิม)
  ราย 3 เดือน
  ราย 6 เดือน
  ราย 12 เดือน (รายปี)
 
 
   
       
 
 
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2555
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-950-0921
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทรศัพท์ : 054-069-608-9 โทรสาร : 054-069-609
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
จำนวนผู้เข้าชม 7,738,238 เริ่มนับ 10 เม.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10