หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
นางเยาวรัตน์ อรุณแสงศรี
รองนายก อบต.เด่นชัย
นายสมชาย ขอนวงค์
นายก อบต.เด่นชัย
นายประสิทธิ์ ถุงคำ
รองนายก อบต.เด่นชัย
นายอนันต์ ถือพลอย
เลขานุการนายก อบต.เด่นชัย
วัดพระธาตุสุโทนมงคลศรี
วิสัยทัศน์ อบต.เด่นชัย
“ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งสู่มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”
นายสมชาย ขอนวงค์
นายก อบต.เด่นชัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายพระยาไชยบูรณ์
รางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม
ระดับจังหวัด 2553
อบต.เด่นชัย
ยินดีบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมที่จะพัฒนาตำบลให้มีศักยภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข
และดำรงชีวิตด้วยวิถี "เศรษฐกิจพอเพียง"
นางสาวสุพรรณ กาวิน
ปลัด อบต.เด่นชัย
อบต.เด่นชัย
อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ภาษีที่ทุกคนต้องรู้ ภาษีบำรุงท้องที่////หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่/// หมายถึงที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีก
  
 
วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี
ค่ายพระยาไชยบูรณ์
 
 
 
ประชาสัมพันธ์จาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศเรื่อง \"การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำอ [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
รับโอน(ย้าย)พนักงานครูส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาเอก ปฐมวัย [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 [ 11 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้่าง [ 24 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 10 
เผยแพร่ราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 4 ต.เด่นชัย [ 12 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน 256 [ 27 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
ภาษีที่ดินิช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ [ 18 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 43 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 37 
ประกาศภาษีที่ดิน [ 18 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 48 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอส [ 23 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 33 
 
 
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
 
  
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1076  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5725-5800 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5642-5717 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 เม.ย. 2563 ]
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/1067  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1068  [ 3 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2032  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1061  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว1060  [ 3 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1992  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กสว. มท 0820.2/ว1053  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1049  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1051  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1043  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1041  [ 1 เม.ย. 2563 ]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว1030  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 กสว. มท 0820.2/ว1042  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว24  [ 1 เม.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1038  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5325-5329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1029  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
 
 
 [ 9 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.5/ว1822 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 8 เม.ย. 2563 ]     
 
 
 
ข้อเสนอแนะ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 1265  ตอบ 1  
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ยินดีต้อนรับค่ะ (3 ส.ค. 2554)    อ่าน 2281  ตอบ 0  
โควิด-19: อาการวันต่อวัน สงสัยว่าติดเชื้อต้องทำยังไง รักษายังไง? (1 เม.ย. 2563)    อ่าน 11  ตอบ 0  
 
 
 
 
 


จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 30 มี.ค. 2563 ]

 
 
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เด่นชัย อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  พอใช้
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
   
       
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2555
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 08-1950-0921
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทรศัพท์ : 054-069-608-9 โทรสาร : 054-069-609
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
จำนวนผู้เข้าชม 3,083,932 เริ่มนับ 10 เม.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10