หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
นางเยาวรัตน์ อรุณแสงศรี
รองนายก อบต.เด่นชัย
นายสมชาย ขอนวงค์
นายก อบต.เด่นชัย
นายประสิทธิ์ ถุงคำ
รองนายก อบต.เด่นชัย
นายอนันต์ ถือพลอย
เลขานุการนายก อบต.เด่นชัย
วัดพระธาตุสุโทนมงคลศรี
วิสัยทัศน์ อบต.เด่นชัย
“ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งสู่มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายพระยาไชยบูรณ์
รางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม
ระดับจังหวัด 2553
อบต.เด่นชัย
ยินดีบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมที่จะพัฒนาตำบลให้มีศักยภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข
และดำรงชีวิตด้วยวิถี "เศรษฐกิจพอเพียง"
นางสาวสุพรรณ กาวิน
ปลัด อบต.เด่นชัย
อบต.เด่นชัย
อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.เด่นชัย ขยายเวลาการชำระภาษีถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยไม่เสียค่้าปรับและเงินเพิ่ม
  
 
วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี
ค่ายพระยาไชยบูรณ์
 
 
 
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบต.เด่นชัย [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 143 
สื่อประชาสัมพันธ์ทำไม่ต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์ให้กรอกแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 2 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 36 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียด [ 25 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
แจ้งรายชื่อผู้แทนชุมชนหรือประชาชนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบป [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 57 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 59 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 11 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 57 
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 54 
สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 53 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 63 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 68 
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 59 
[ 20 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ตามหลุมบ่อ [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
 
 
แจ้งรายชื่อผู้แทนชุมชนหรือประชาชนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบป [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 57 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ตามหลุมบ่อ [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
 
  
การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สน.บถ. มท 0809.2/ว63  [ 5 ก.ค. 2565 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.3/ว2039  [ 5 ก.ค. 2565 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว2048  [ 5 ก.ค. 2565 ]
แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2027  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2036  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2034  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2035  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ (ฉบับที่......) พ.ศ..... ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2032  [ 4 ก.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น) กสว. มท 0820.3/ว2026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบรายงานฯ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว2023  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2022 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว2019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว27  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2007  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2019  [ 1 ก.ค. 2565 ]
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2009 [บัญชีแนบท้าย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7890-7965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) กพส. มท 0810.6/ว1963 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1984  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กศ. มท 0816.4/7735  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
 
 
พร0023.4/ว304 แจ้ง อปท.ในพื้นที่รายงานข้อมูลตามแบบสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ของ อปท.  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว2529 การจัดเวที สานพลัง สร้างวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
 
 
 
สอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (4 เม.ย. 2565)    อ่าน 65  ตอบ 1  
โอนย้าย (14 ม.ค. 2565)    อ่าน 2927  ตอบ 11  
ข้อเสนอแนะ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 1460  ตอบ 1  
 
 
 
 
 


จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 [ 20 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ตามหลุมบ่อ สถานท [ 15 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 ขนาด กว้าง 3.0 [ 14 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ขนาด กว้าง 5.0 [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ [ 7 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธ [ 7 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธี [ 7 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน [ 1 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำ [ 30 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 25 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช [ 24 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเ [ 24 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยว [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยว [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยว [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 2 ช่วง หมู่ 5 โดยวิธ [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ 5 โดยวิธีเ [ 9 พ.ค. 2565 ]

 
 
 
 
  ท่านคิดว่าการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยควรจัดเก็บแบบใด
  ราย 2 เดือน (แบบเดิม)
  ราย 3 เดือน
  ราย 6 เดือน
  ราย 12 เดือน (รายปี)
 
 
   
       
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2555
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-950-0921
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทรศัพท์ : 054-069-608-9 โทรสาร : 054-069-609
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
จำนวนผู้เข้าชม 5,806,333 เริ่มนับ 10 เม.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10